Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.trendystyl.sk

Provozovatel obchodu je firma:

DANLEN s. r. o.

Sídlo:

Janka Borodáča 20/3520

Michalovce

071 01

IČO: 46625101

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Košice, oddíl Sro , vložka

e-mail: info@trendystyl.sk

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, zákonem č. 108/2000, o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, zákonem č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu, všechny v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Definice

Spotřebitelská smlouva je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.

Kupující – podnikatel je právnická osoba, která jedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem svého podnikání jejich dalším prodeje či obchodováním s nimi.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere produkt na základě aktuální nabídky zveřejněné na internetových stránkách www.pro-mobil.sk, tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko „Koupit“. Po ukončení nakupování zkontroluje obsah košíku a projde „Objednat zboží“, kde vyplní informace potřebné k úspěšnému splnění objednávky (adresa, email, způsob platby, dopravy apod.), Pokud má zákazník zájem o registraci či odběr novinek, zaškrtne svou svobodnou volbu v objednávkovém formuláři. . Registrace a odběr novinek však není podmínkou Po výběru způsobu doručení je zákazníkovi hned zobrazena celková suma objednávky. Kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ zákazník potvrdí objednávku a odešle ji prodávajícímu.

Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.trendystyl.sk jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Návrhem na uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží na internetových stránkách www.pro-mobil.sk, smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí na zadaný email kupujícího, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Takto uzavřenou smlouvu je možné měnit telefonicky nebo mailem, na potvrzení změny je však nezbytný potvrzující mail druhé strany. Smlouvu je možné zrušit na základě dohody obou stran.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost před samotným odesláním objednávky tuto zkontrolovat, případně ji opravit.

Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího, je možné uzavřít smlouvu v jiném, pro obě strany srozumitelném, jazyku.

Ceny

Ceny jednotlivých produktů jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, během které je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny.

Konečná cena je uváděna v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedena včetně DPH, popřípadě všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné …), které musí spotřebitel pro získání výrobku nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.

Platební podmínky

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť:

Dobierkou             +3,90€

Prevodom              ZDARMA

Personalizovaný tovar, teda tovar s vlastným textom či fotkou vyrábame a posielame len po úhrade na bankový účet, teda platba dobierkou nie je možná.

Dodací podmínky

Doprava je zajišťována kurýrní společností UPS.

Zboží, které je skladem, je expedováno hned a doručeno do 3 pracovních dnů.

V případě, že není zboží skladem, nebo je délka dodání něčím omezena, zákazník je informován mailem nebo telefonicky.

Převzetí zboží

Kupující má povinnost objednané zboží přijmout, překontrolovat neporušenost obalu, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis / protokol o poškození s doručovatelem; pokud kupující zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. Při nedodržení tohoto postupu může být kupujícímu zamítnut nárok na reklamaci zboží.

Kupujícímu spotřebiteli je výše uvedený postup doporučen, při jeho nedodržení však není nijak dotčeno právo na uplatnění reklamace.

V případě, že je zásilka porušena, kupující zboží nepřevezme a sepíše s doručovací společností protokol.

Záruka

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Záruční list plně nahrazuje doklad o koupi.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození apod.

Reklamace a její uplatnění

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.

Prodávaná věc musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou, jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vybavení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení (předání opraveného výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou, začíná běžet nová záruční doba od jejího převzetí.

Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

V případě uplatnění reklamace, zašle spotřebitel zboží zabaleno do obalu vyhovujícího přepravě spolu s popisem vady a kopií dokladu o koupi na adresu prodávajícího:

DANLEN  s.r.o.

Borodáča 3520/20

07101

Michalovce

V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli mailem oznámit, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

Storno objednávky

Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez jakékoliv sankce do doby odeslání zboží, o čem je spotřebitel informován na email, který zadal při objednávání .. Objednávku lze stornovat e-mailem nebo telefonicky.

e-mail: info@trendystyl.sk

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14ti pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Přiměřená péče o zboží musí být však zachována. Zboží nesmí být poškozen, musí být s původními visačkami, v původním balení / krabici a nesmí jevit známky použití.

Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží

nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží“) a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží

Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět nebo nepokračovat v poskytování služby, vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo za službu nebo zálohu (včetně poštovného, ​​které kupující zaplatil pro doručení zboží k němu), který spotřebitel uhradil za zboží nebo za službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel pouze v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Projev vůle k odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na adresu sídla prodávajícího:

DANLEN  s.r.o.

Obchodna 4

071 01

Michalovce

Podle zákona spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je personalizovaný zboží, tedy zboží zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi provozovatele až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním doručeného na adresu sídla prodávajícího. Osobní údaje kupujících provozovatel nepředává žádné další osobě, výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávány za účelem splnění objednávky, tedy doručení zboží kupujícímu.

Uzavřená smlouva je prodávajícím uložena a není kupujícímu dostupná.

Kupující souhlasí, aby mu prodávající poslal na jeho email informace o stavu objednávky a případně dotazník spokojenosti. Rozesílání informačních reklamních mailů – tzv.newsletterov – informace o aktuálních nabídkách, prezentacích, soutěžích, apod. zákazník odsouhlasí podle své vůle v nákupním košíku, nebo přímo vyplněním formuláře na odběr newletterov.Súhlas podle předchozí věty může kupující kdykoliv odvolat na email info@trendystyl.sk

Orgán dozoru

Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího vůči spotřebiteli je Slovenská obchodní inspekce, konkrétně pracoviště Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.trendystyl.sk v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.10.2016

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na info@trendystyl.sk